REGULAMIN KONKURSU

  1. ORGANIZATOR

   1. Konkurs "Najlepszenarynku.pl" (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest przez CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytową (zwaną dalej "Organizatorem") z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144 i jest realizowany w celach marketingowych Organizatora oraz jego partnerów handlowych.

   2. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, nagrodę, sposób wyłonienia zwycięzcy, zasady ogłaszania i powiadamiania o wynikach Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji.

   3. Fundatorem i wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

   4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z żadną z marek występujących w materiałach promujących Konkurs lub w których wskazano poszczególne nagrody rzeczowe. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy kierować do Organizatora.

   5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielem serwisu społecznościowego Facebook®, za pośrednictwem którego Konkurs jest promowany i w których zamieszczane są informacje o Konkursie. Serwis społecznościowy Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

   6. Każdorazowo kiedy w Regulaminie określany jest termin na dokonanie lub zaniechanie jakiejś czynności, uznaje się, że obejmuje on dni kalendarzowe (w tym m.in. dni wolne od pracy), chyba że z postanowienia Regulaminu wynika, że chodzi o "Dni robocze" (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

   7. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjna, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z późn. zm.). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t z późn. zm.).

  2. CZAS TRWANIA KONKURSU

   1. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.02.2018 r. o godz. 0000 i zakończy się w dniu 31.12.2018 r. o godzinie 2359 (dalej: "Czas Trwania Konkursu").

   2. Zgłoszenia Konkursowe, o którym mowa w § 6 Regulaminu, należy przesłać najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. do godziny 2359.

  3. KOMISJA KONKURSOWA

   1. Nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje komisja konkursowa złożona z 4 (czterech) osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej "Komisją Konkursową"), do której zadań należeć będzie w szczególności weryfikacja Zgłoszeń Konkursowych pod kątem spełnienia przez nie warunków określonych w Regulaminie, kontakt z Uczestnikami oraz wyłonienie Zwycięzcy.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie składu Komisji Konkursowej.

  4. NAGRODA

   1. Każdy z "Uczestników", zgłaszając swój udział w Konkursie, ma możliwość – wedle swego wyboru – ubieganie się o:

    1. nagrodę pieniężną o wartości 100,00 zł (sto złotych 00/100), dalej "Nagrodę podstawową", przy czym Nagroda podstawowa możliwa jest do uzyskania przez Uczestnika, który zgłosił się do Konkursu, wykonał zadanie konkursowe, zaakceptował Regulamin Konkursu i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu;

    2. nagrodę rzeczową widniejącą na materiałach promocyjnych Konkursu, w zależności od tego, za pośrednictwem, której subdomeny lub posta na portalu Facebook® przesłane zostało Zgłoszenie Konkursowe, o wartości nie większej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), dalej "Nagrodę powiększoną", przy czym Nagroda powiększona możliwa jest do uzyskania przez Uczestnika, który zgłosił się do Konkursu, wykonał zadanie konkursowe, zaakceptował Regulamin Konkursu, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz dodatkowo wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora lub jego partnerów handlowych, wyraził zgodę na kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu oraz adres e-mail.

   2. Każdy z Uczestników może ubiegać się wyłącznie o jedną z w/w nagród tzn. ubieganie się o Nagrodę podstawową wyklucza możliwość ubiegania się o Nagrodę powiększoną, zaś ubieganie się o Nagrodę powiększoną wyklucza możliwość ubiegania się o Nagrodę podstawową.

   3. W przypadku ubiegania się o Nagrodę powiększoną, Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową widniejącą na materiałach promocyjnych Konkursu w subdomenie lub poście na portalu Facebook®, za pośrednictwem których przesłane zostało Zgłoszenie Konkursowe, przy czym Organizator dopuszcza możliwość zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną (w wysokości 5.000,00 zł) w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora wydanie nagrody rzeczowej byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.

   4. Wartość nagrody – w zależności od tego o którą z nagród ubiega się Uczestnik lub którą ostatecznie otrzyma – powiększona zostanie o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, która to dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie – na co Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę.

   5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi należny zryczałtowany podatek dochodowy od Nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.

  5. AKCEPTACJA REGULAMINU

   1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich pełna akceptacja, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie.

   2. Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oraz zaznaczenie opcji potwierdzającej akceptację postanowień Regulaminu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz powstanie po stronie Uczestnika zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu.

   3. Niezaznaczenie opcji potwierdzających akceptację postanowień Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyklucza możliwość wzięcia udziału w Konkursie, jak również żądania odbioru nagrody.

   4. Brak akceptacji Regulaminu lub zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, choćby w części lub cofnięcie tej akceptacji lub zgody w trakcie trwania Konkursu (bez względu na formę w jakiej ten brak lub cofnięcie zostały wyrażone), albo działanie niezgodne z Regulaminem, równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu oraz rezygnacją z nagrody.

  6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

   1. "Uczestnikiem" Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

    1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

    2. najpóźniej w dniu przesłania Zgłoszenia Konkursowego uzyskała pełnoletność;

    3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

    4. zgłosiła swój udział w Konkursie osobiście i na zasadach określonych w Regulaminie.

   2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

    1. członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;

    2. pracownicy Organizatora lub wskazanych powyżej podmiotów, lub też osoby współpracujące z Organizatorem lub ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy – jeżeli pracownicy ci lub osoby współpracujące, biorą lub brały bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

  7. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

   1. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest darmowe i dobrowolne.

   2. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu:

    1. odwiedzić jedną z subdomen Konkursu: http://www.najlepszenarynku.pl (zwaną dalej "Stroną"), i uzupełnić "Formularz Zgłoszeniowy" poprzez podanie w odpowiednich rubrykach swoich danych osobowych i kontaktowych, tj.: imienia i nazwiska, daty urodzenia, telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość); albo

    2. kliknąć w promujący Konkurs post zamieszczony w serwisie społecznościowym Facebook® i przekierowujący do Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie społecznościowym Facebook® lub na Stronie;

oraz:

    1. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: "Co zachęciłoby Cię do wymiany smartfona na nowy?";

    2. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na w Formularzu Zgłoszeniowym;

    3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

   1. Niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu Uczestnik może wyrazić dobrowolną:

    1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora lub jego partnerów handlowych;

    2. zgodę na udostępnienie danych osobowych Uczestnika przez organizatora innym podmiotom, w tym partnerom handlowym Organizatora;

    3. wyrazić dobrowolną zgodę na kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu w celach handlowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2017.1907 t.j. z późn. zm.);

    4. wyrazić dobrowolną zgodę na kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j.).

   2. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 3 powyżej nie jest obowiązkowe i nie uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie oraz ubiegania się o Nagrodę podstawową, jednakże brak tych zgód uniemożliwia ubieganie się i wydanie Nagrody powiększonej.

   3. Za chwilę dokonania Zgłoszenia Konkursowego uważa się datę, godzinę i minutę wpływu Zgłoszenia Konkursowego do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

   4. Nie jest dopuszczalne dokonanie więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego przez tę samą osobę.

   5. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie oświadcza, że dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym jej dotyczą, oraz że są prawdziwe i aktualne.

   6. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich stanowić będzie naruszenie Regulaminu i skutkować będzie odrzuceniem Zgłoszenia Konkursowego lub wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

   7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poszczególnych zgłoszeń, poprzez kontakt telefoniczny (na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

   8. W Konkursie nie bierze udziału i zostanie odrzucone przez Komisję Konkursową Zgłoszenie Konkursowe, które:

    1. zostało dokonane przez osobę niespełniającą warunków określonych w §§ 5-6 Regulaminu;

    2. zostało przesłane w imieniu osoby trzeciej;

    3. zawiera nieprawdziwe lub nieaktualne dane;

    4. zostało przesłane przez osobę, która zgłosiła już wcześniej swój udział w Konkursie;

    5. jest niekompletne, niepełne lub zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich odczytanie, weryfikację umieszczonych w nich danych, w szczególności niezawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, m.in. wypełnionego w sposób pełny i prawidłowy Formularza Zgłoszeniowego, akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu;

    6. zostało przesłane po dniu 31.12.2018 r., godzina 2359;

    7. zostało wygenerowane w sposób automatyczny lub masowy przez komputer lub inne urządzenie;

    8. narusza dobre obyczaje;

    9. zawiera treści niezgodne z prawem, treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do przemocy, do nienawiści lub do nietolerancji na jakimkolwiek tle, lub propagujące tego rodzaju zachowania, treści erotyczne, treści przyjęte za obowiązujące normy obyczajowe;

    10. narusza prawa Organizatora lub osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, w szczególności gdy tego rodzaju naruszenie jest już zgłoszonych roszczeń lub przedmiotem postępowania przed organem państwowym lub sądem;

    11. zawiera treści, elementy, materiały, które w sposób pośredni lub bezpośredni reklamowałyby lub przedstawiałyby osobę trzecią, jej hasło reklamowe, logo, znak towarowy lub inne prawa tego rodzaju, lub też sugerowałyby sponsoring czy udział takich osób w Projekcie; lub też

    12. nie jest zgodne z celem Konkursu;

    13. nie spełnia innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

  1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

   1. Komisja Konkursowa, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia 31.12.2018 r. do godziny 2359, dokona oceny przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, oraz wyłoni 1 (jedno) zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe, biorąc pod uwagę oryginalnoś

   2. , kreatywnoś

   3. i pomysłowoś

   4. odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

   5. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, do odwołania, przerwania lub zawieszenia Konkursu w przypadku, gdyby okazało się, że wszystkie przesłane Zgłoszenia Konkursowe, nie spełniają lub przestały spełniać wymogi określone w Regulaminie, w szczególności w §§ 5-7 Regulaminu.

   6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie nie później niż do dnia 30.04.2018 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od ilości Zgłoszeń Konkursowych oraz czasu potrzebnego do ich ostatecznej oceny przez Komisję Konkursową.

   7. Niezależnie od powyższego, Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało wyłonione jako zwycięskie zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu przez Komisję Konkursową telefonicznie lub na adres e-mail, wedle wyboru Komisji Konkursowej, zgodnie z danymi podanymi przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym w terminie 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy.

   8. W przypadku, gdy Komisji Konkursowej nie udało się skontaktować ze Zwycięzcą w sposób określony w ust. 9. niniejszego paragrafu, tj. gdy Zwycięzca:

    1. nie odpisał na powiadomienie drogą elektroniczną; lub

    2. nie odebrał połączenia telefonicznego lub połączono się z pocztą głosową, połączenie zostało odrzucone, telefon był zajęty, lub też pojawił się komunikat o nieprawidłowości numeru, wyłączeniu telefonu, znajdowaniu się abonenta poza zasięgiem sieci albo innej niemożności zrealizowania połączenia

– Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej ponownie listem poleconym wysłanym na adres zamieszkania wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz poproszony o kontakt z Organizatorem celem podania danych niezbędnych do wydania nagrody. Za datę powiadomienia o wygranej uważa się w takim przypadku datę doręczenia listu poleconego Zwycięzcy albo datę zwrotu listu poleconego podwójnie awizowanego bo jego bezskutecznym doręczeniu.

   1. W przypadku, gdy Komisji Konkursowej nie udało się skontaktować ze Zwycięzcą w sposób określony w ust. 5 powyżej, w szczególności gdy Zwycięzca nie odebrał listu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, albo list ten odebrał, ale nie skontaktował się z Organizatorem lub na list nie odpowiedział, traktowane to będzie przez Organizatora jako rezygnacja Zwycięzcy z nagrody.

   2. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odebrania wiadomości o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany:

    1. w przypadku gdy ubiegał się o Nagrodę podstawową, przekazać Organizatorowi na adres e-mail Organizatora wszelkie dane, niezbędne do wydania nagrody, w tym rachunek bankowy lub adres do przekazu pocztowego (decyzja co do sposobu przekazania nagrody zależy od Uczestnika), jak również dane niezbędne do wypełnienia obowiązków obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego należnego podatku, pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody, która pozostaje w takim przypadku do dyspozycji Organizatora;

    2. w przypadku gdy ubiegał się o Nagrodę powiększoną, przekazać Organizatorowi na adres e-mail Organizatora wszelkie dane, niezbędne do wydania Nagrody powiększonej, w tym w razie takiej konieczności (§ 4 ust. 3 Regulaminu) rachunek bankowy lub adres do przekazu pocztowego (decyzja co do sposobu przekazania zastępczej nagrody pieniężnej zależy od Uczestnika), jak również dane niezbędne do wypełnienia obowiązków obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego należnego podatku, pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody, która pozostaje w takim przypadku do dyspozycji Organizatora.

   3. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę danych, wyda nagrodę Zwycięzcy.

   4. Odpowiedzialność za poprawność danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, ponosi wyłącznie Zwycięzca.

   5. Organizator wyklucza możliwość:

    1. przeniesienia prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej;

    2. rezygnacji z części nagrody, przy czym w przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Zwycięzcę uważa się że zrezygnował on z całości nagrody;

    3. zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość pieniężną, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

   6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub wykluczenia Zwycięzcy na zasadach określonych w § 13 Regulaminu, Organizator przekaże sprawę Komisji Konkursowej celem wyłonienia innego Zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie.

  1. PRAWA AUTORSKIE

   1. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego i udział w Konkursie równoznaczny jest ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik posiada pełnię praw osobistych i majątkowych (w tym autorskich) do przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe (zwanej dalej "Utworem").

   2. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego i w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik niniejszym:

    1. udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do Utworu na rzecz Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych oraz na następujących polach eksploatacji:

     1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – w dowolnie wybranej przez Organizatora formie i w dowolny sposób, w szczególności wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

     2. wprowadzanie do pamięci komputera;

     3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

     4. w zakresie rozpowszechniania Utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w utworach multimedialnych;

     5. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora;

    2. wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub ich fragmentów, w tym ich łączenie z innymi utworami lub dziełami, usunięcie fragmentów lub dodanie do nich nowych elementów, jak również ich umieszczanie obok lub w sąsiedztwie innych utworów lub dzieł;

    3. oświadcza, że nie będzie wykonywał przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do Utworu; w szczególności Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do niewykonywania: prawa do autorstwa Utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu; a nadto do niewykonywania uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu;

    4. zezwala na wykonywanie przez Organizatora przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

   3. Organizator jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia Utworu. Nierozpowszechnianie Utworu w wyznaczonym przez Organizatora terminie nie powoduje wygaśnięcia licencji. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania Utworu na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu.

   4. Niezależnie od powyższego, poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na obciążenie go wszelkimi kosztami związanymi ze zgłoszonymi wobec Organizatora roszczeniami osób trzecich w zakresie praw autorskich i majątkowych związanych z Utworem. W przypadku zgłoszenia tego rodzaju roszczeń względem Organizatora, Uczestnik niniejszym zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, zaś w przypadku dochodzenia roszczeń przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich i majątkowych związanych z Utworem, Uczestnik zobowiązany będzie do niezwłocznego wstąpienia do sprawy po stronie Organizatora i do zwolnienia go z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

   5. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do zaniechania oraz do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.

  2. DANE OSOBOWE

   1. Poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oraz zaznaczenie odpowiednich opcji w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie lub w portalu Facebook®, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość):

    1. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników związanych z wyłonieniem Zwycięzcy oraz odbiorem nagrody, jak również publikacji imienia, nazwiska Zwycięzcy na Stronie;

    2. w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej; a także

   2. Uczestnik może też wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość):

    1. w celach marketingowych Organizatora, polegających na promocji towarów i usług dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych, również po zakończeniu Konkursu;

    2. na udostępnienie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora innym podmiotom, w tym partnerom handlowym Organizatora;

    3. w celu kontaktu i otrzymywania od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2017.1907 t.j. z późn. zm.) lub adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j.), również po zakończeniu Konkursu.

   3. Administratorem danych osobowych uczestników jest CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144, która wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem administratora oraz dzwoniąc pod nr. tel.: +48 56 6651817 lub wysyłając maila na adres: inspektor@ctdp.pl.

   4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników są dobrowolne zgody na poszczególne cele (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia konkursu lub zajmujący się obsługą IT strony www za pośrednictwem której prowadzony jest konkurs, podmioty świadczące usługi hostingowe strony konkursowej, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, biuro rachunkowe, urzędy skarbowe - w celu prowadzenia konkursu i ewentualnego wydania nagrody oraz rozliczeń podatkowych, a w przypadku udzielenia również zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do kontaktów handlowych w imieniu administratora lub jego partnerów handlowych.

   6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą:

    1. w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu – przez okres trwania Konkursu, do czasu cofnięcia tej zgody oraz po zakończeniu konkursu na potrzeby obrony roszczeń, oraz na podstawie przepisów prawa w związku z obowiązkami podatkowymi, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zakończenia Konkursu;

    2. w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – przez okres trwania Konkursu, do czasu cofnięcia tej zgody lub przez okres 10 lat od zakończenia Konkursu;

    3. w przypadku zgody na udostępnienie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora innym podmiotom, w tym partnerom handlowym Organizatora – przez okres trwania Konkursu, do czasu cofnięcia tej zgody lub przez okres 10 lat od zakończenia Konkursu.

   7. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektor@ctdp.pl;

   8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

   9. W celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Uczestników w celu dopasowania potencjalnej informacji handlowej do wieku lub ich potrzeb.

   10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

   11. Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celach marketingowych oraz zgody na udostępnienie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora innym podmiotom, w tym partnerom handlowym Organizatora jest dobrowolne, nieobowiązkowe i nie uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie oraz ubiegania się o Nagrodę podstawową, jednakże brak tych zgód uniemożliwia ubieganie się i wydanie Nagrody powiększonej.

   12. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

   13. Cofnięcie zgody:

    1. na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu równoznaczne jest z rezygnacją udziału w Konkursie oraz rezygnacją z nagrody;

    2. w celach marketingowych, na udostępnienie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora innym podmiotom, w tym partnerom handlowym Organizatora oraz na kontakt telefoniczny lub elektroniczny równoznaczne jest z rezygnacją z Nagrody powiększonej, przy czym cofnięcie tych zgód nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie i Uczestnik nadal ma prawo ubiegać się o Nagrodę podstawową.

  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

    1. za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu, w szczególności gdy Zgłoszenie Konkursowe naruszać będzie wymogi określone w §§ 5-7 Regulaminu;

    2. za nieterminowe przesłanie Zgłoszenia Konkursowego;

    3. za wszelkie braki w Zgłoszeniu Konkursowym spowodowane:

     1. niezachowaniem wymogów Regulaminu;

     2. ustawieniami (konfiguracją) urządzeń, z których Uczestnik korzystał przesyłając lub tworząc Zgłoszenie Konkursowe; dotyczy to również ustawień dostawców Internetu, z usług których korzystał Uczestnik przy przesyłaniu Zgłoszenia Konkursowego;

    4. za opóźnienia lub jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji z Uczestnikiem wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;

    5. za nieodebranie nagrody przez Uczestnika w sposób określony w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

   2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego lub Utworu w jakikolwiek sposób opisany w Regulaminie.

   4. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiejkolwiek szkody powstałej w związku z naruszeniem przez Uczestnika Regulaminu.

  4. PONOWNA WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzenia za pośrednictwem Komisji Konkursowej w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu a przed ogłoszeniem wyników Konkursu, czy Zgłoszenia Konkursowe spełniają wszystkie warunki Regulaminu. Dotyczy to również Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy w okresie od jego wyłonienia do dnia wydania nagrody.

   2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności Zgłoszenia Konkursowego z Regulaminem Komisja Konkursowa skontaktuje się z Uczestnikiem lub wyłonionym Zwycięzcą celem uzyskania od niego wyjaśnień.

   3. W przypadku gdy po uzyskaniu wyjaśnień od Zwycięzcy, ponowna weryfikacja i sprawdzenie potwierdzą naruszenie Regulaminu, Komisja Konkursowa, podejmie decyzję o wykluczeniu Uczestnika (lub Zwycięzcy) z Konkursu. Uczestnikowi (lub Zwycięzcy) przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu na zasadach określonych w § 14 Regulaminu.

  5. REKLAMACJE

   1. Każdy Uczestnik (w tym Zwycięzca), niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do złożenia reklamacji na przebieg Konkursu, w szczególności na decyzję o odrzuceniu Zgłoszenia Konkursowego lub o wykluczeniu z Konkursu.

   2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane na adres CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytowa, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń.

   3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

   4. Reklamacje nie spełniające wymogów określonych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

   5. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. O efektach postępowania reklamacyjnego i podjętej decyzji co do reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika (lub Zwycięzcę), który złożył reklamację, listem poleconym wysłanym na wskazany przez Uczestnika (lub Zwycięzcę) adres, w terminie 10 (dziesięciu) Dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

   2. W sprawach związanych z Konkursem, stosowaniem lub interpretacją postanowień Regulaminu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytowa, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń lub adresem e-mail: marketing@ctdp.pl.

   3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sposób określony w ust. 3 powyżej. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich ogłoszenia tych Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu po wejściu w życie zmian Regulaminu. Organizator zobowiązuje się przy tym, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

   5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym polskiego Kodeksu cywilnego.

   6. Wszelkie spory wynikłe w związku z przebiegiem Konkursu, w szczególności z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora i Uczestników (w tym Zwycięzcy) związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

   7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.